Misstanke om att barn eller en tonåring far illa

Om du känner oro för att ett barn/ungdom far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du behöver ej vara säker, det räcker med en känsla och du kan vara anonym. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan med e-post. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Oftast underlättas socialtjänstens kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Anmälan görs till
Härjedalens kommun
Individ- och familjeomsorgen
842 80 Sveg
Telefon 0680-161 00 växel 
Fax 0680-162 66
E-post: sociala@herjedalen.se

Till din hjälp kan du använda den här blankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster men du kan även ringa, skicka e-post eller skriva ett vanligt brev.

Vid akut behov kvällar och helger
ring larmnumret 112 och be att bli kopplad till socialjouren i Härjedalens kommun.


Tänk på detta vid en anmälan

När du gör en anmälan är det bäst för barnet om du uppger namn och adress samt telefonnummer där vi kan nå dig. Det kan vara av vikt att kunna återkomma med frågor. Detta är önskvärt, men inte nödvändigt. Det viktiga är att vi får vetskap om att barnet behöver hjälp! Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att det finns risk för att ett barn far illa:

 • Namn på barnet, barnets adress och telefonnummer.
 • Varför är du orolig för barnet? Beskriv gärna med exempel.
 • Hur länge har du varit orolig för barnet?
 • Vad tror du skulle hända om inget görs nu?
 • Var befinner sig barnet just nu?
 • Tror du det finns en akut fara för barnet? (Om ja, i så fall vilken?)
 • Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa? (Om ja, i så fall vilka och ålder? Om du känner till det)
 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet och/eller vårdnadshavarna?
 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Känner barnet till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/ informationen med dem det berör?


Så går en utredning till

Utredning av barn och unga
 
När socialtjänsten får in en ansökan om stöd och hjälp är de skyldiga att inleda en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. Vid en ansökan sker en utredning i samarbete med den som ansöker om stöd och hjälp. Utredningen syftar till att ta reda på om du har rätt att få den hjälp som du sökt.
 
Vid en anmälan av ett barn eller ungdom sker en förhandsbedömning där socialsekreterare träffar vårdnadshavare och barn/ungdom. Därefter beslutas om utredning ska inledas enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. Det kan hända att en utredning sker mot vårdnadshavares vilja om samtycke ej ges. Även vid en anmälan syftar utredningen till att kartlägga barnets eller den unges behov och hur föräldrarna kan tillgodose dennes behov.
 
En utredning enligt socialtjänstlagen ska vara klar inom 4 månader. Utredningen kan förlängas i undantagsfall.

Utredningen skall ge underlag för beslut mot bakgrund av det som framkom i anmälan eller ansökan. Det innebär att socialsekreteraren behöver prata med familjen och eventuellt andra närstående, till exempel släkt, vänner, personal på förskola/skola. Socialtjänsten kan även behöva begära in uppgifter från andra myndigheter så som sjukvård, psykiatri och BVC/MVC.
 
I Härjedalen utreder vi enligt BBIC modellen (Barns behov i centrum)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en modell för utredning och dokumentation som utgår från barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov. Målsättningen är att föräldrar, barn och socialtjänsten ska vara överens om vilken hjälp familjen behöver.

Du kan också vända dig till organisationen Barnens Rätt I Samhället, BRIS.
BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
Barnens hjälptelefon 116 111
www.bris.se

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akut behov
kvällar och helger
kontakta socialjouren i Härjedalens kommun via
larmnumret 112

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider
kl 10:00-12.00 och 13.00-15.00 vardagar 10.00-12.00 dag före röd dag

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-14 10.29
av Maria Wallin-Larsson