Samiska kulturdagar

Samiska kulturdagar

De samiska kulturdagarna i Funäsdalen brukar samla ett stort antal intresserade besökare och är årligt återkommande evenemang. Där finns samisk mat, slöjd, hantverk, konst, musik, jojkuppträdande, guidade visningar och renrajd genom byn att ta del av.

Datum för 2017 är 16-18 mars, vecka 11.
Se programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saemien kultuvrebiejjieh

Saemien kultuvrebiejjide Bïenjedaelesne gellieh almetjh tjåanghkenieh mah ïedtjem utnieh jïh fïerhten jaepien bååstede båetieh. Desnie saemien beapmoeh, vætnoeh, tjiehpieh, musihke, vueliem, vuesiehtimmieh jïh raajroeh voenesne gusnie almetjh maehtieh dåeriedidh.

Daatoem 2017 biejjide lij njoktjen 16-18 biejjide.
Se programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Funäsdalens kyrka
Samer

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-12-28 14.32
av Henry Jonasson